Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Etter møte mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag tidligere i uken er det iverksatt flere tiltak som skal avhjelpe tørkesituasjonen. Her finner du informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt, samt annen relevant informasjon knyttet til tørkesituasjonen.

Tørketiltakene gjelder Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland.

Dette er tiltakene:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites
  • Man kan få RMP-tilskudd til "ingen jordarbeiding om høsten" ved såing av ettervekst innen 1. august

rundskriv 2023-25  gis en nærmere omtale av iverksatte tiltak knyttet til tørkesituasjonen samt presiseringer av ordinært regelverk.

Tiltakene kommer i tillegg til den ordinære ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt. Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde, der svikten er forårsaket av klimatiske forhold.

Se også omtale på Landbruksdirektoratets nettside om iverksatte tiltak og annen relevant informasjon knyttet til tørkesituasjonen.

 

Regionale miljøkrav – tilpasning i 2023 på grunn av tørken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjort en tilpasning av de regionale miljøkravene, krav 5 og 6, hvor det ikke blir krav til misnt 30 % planterester i overflata ved lett høstharving til høstkorn/oljevekster. Dette for å gi mulighet til å samle mest mulig halm til fôr og strø.

Utgangspunktet er at du kan lett høstharve for å etablere høstkorn/høstoljevekster (krav 5 og 6). Kravet om «ikke dypere enn 10 cm» gjelder også i år. Unntak i år er at kravet om minst 30 % planterester i overflaten ikke vil bli kontrollert. Unntaket gjelder kun i 2023 på grunn av tørken.

 

VIKTIG at du melder fra om mulig produksjonssvikt til kommunen

Mange i Nannestad er hardt rammet av tørken og vi har fått inn en god del meldinger om mulig produksjonssvikt. Vi tror det kan være flere som har produksjonssvikt på grunn av tørken enn de meldingene vi har fått inn. Det er viktig at du melder inn skade så snart skaden har oppstått.

Dette er viktig for at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll skal avdekke om det kan være andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesykdommer.

I tillegg er det viktig å synligjøre omfanget av skader og mulige søknader ovenfor overordna myndigheter slik at nødvendige tiltak/apparat blir satt inn i tide for å håndtere situasjonen.

Vi ber dere derfor melde inn så snart skade er oppstått eller ville kunne oppstå. Melding om skade gjøres elektronisk via Altinn. Dersom du har skade i flere ulike vekstgrupper, må det leveres en egen melding for hver av vekstgruppene. Meldingen blir sendt til kommunen hvor driftssenteret for foretaket ditt ligger og du vil motta kvittering for innsendt melding.

OBS: En melding om skade er ikke en søknad. Søknadsfristen for tilskudd ved produksjonssvikt er 31.10. i skadeåret, og en søknad om tilskudd sendes via eget søknadsskjema.

 Mer informasjon om ordningen, meldeskjema og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 

Snakk med kollegaer og søk råd

Tørke og mulig avlingssvikt kan kan gi mange bekymringer. Husk å be om hjelp og råd. Prat med naboen, rådgivere i landbruket, banken, kollegaer eller oss på landbrukskontoret.


Publisert: 30.06.2023 14:57:41
Sist endret: 25.10.2023 17:43