Innhold

Nannestad kommune har fått foreløpige svar på de omfattende undersøkelsene som SINTEF har gjennomført på skolen.  Målet har vært å finne årsaken til de helseplagene som ansatte har rapportert. SINTEF anbefaler utskifting av gulvbelegg i gammel del av skolen og reparasjon av noen gamle muggskader og noe fuktskadet treverk.

Arbeidet med å lage en plan for reparasjoner og utskiftninger er i gang allerede og vil stå ferdig straks etter at kommunen har mottatt endelig skriftlig og detaljert rapport fra SINTEF.

I tillegg til de fysiske undersøkelsene er det også utført en spørreundersøkelse blant elevene, uten at denne har avdekket kritiske funn. Omfanget av elever som melder om kløe, irritasjon i øynene, og ørhet er noe høyere enn referansenivå. Andre symptomer og klager over inneklima var innenfor eller under referansenivå.

Nannestad kommune er glad for at undesøkelsene gir grunnlag for å gripe til konkrete utbedringer, og er innstilt på å følge de anbefalingene som SINTEF gir.

Kommuneoverlegen og kommunedirektøren har på bakgrunn av dette i felleskap besluttet å åpne for bruk av større deler av skolebygget. Det gjelder 96-delen av skolen. Den eldste delen, 78-delen, holdes fortsatt stengt, og vil bli utbedret.

Av praktiske hensyn forlenger vi dagens organisering til og med onsdag 18.11.20. Det betyr at fra torsdag 19.11.20 vil elevene være tilbake på Preståsen skole. Elevene som nå er på Betel, fortsetter å være der enn så lenge.

Noen av SINTEFs funn:

  • Luftprøvene i alle rom inneholdt lave mengder av total flyktige organiske forbindelser, mellom 20-60 mg/m3 (normalområde i inneklima er mellom 20-300 mg/m3).
  • Dette viser at ventilasjonen klarer å tynne ut forurensninger effektivt.  Vi anbefaler at ventilasjonen ikke reduseres nå.
  • Luftprøvene fra rommene inneholdt lite av de forbindelsene som ble funnet i materialprøver fra gulvet.
  • Materialprøvene viste ikke høye mengder av indikatorer på kjemisk nedbrytning av gulv.
  • Det er derfor ingen holdepunkter for helserisiko på grunn av gulvbelegget. Belegget i 1978-delen er slitt og ujevnt, og en utbedring anbefales.
  • Det er en muggskade i himlingen på mat og helse. Omfanget er ukjent, og det bør undersøkes nærmere – og utbedres. Undersøkelse og utbedring må planlegges, slik at det ikke spres mugg og byggestøv ved avdekkingen.
  • Støvprøver tatt stikkprøvemessig på vanskelig tilgjengelige flater i ulike rom hadde en normal sammensetning: de består mest av tekstil- og papirfibre, hudceller og annet "brukerstøv". Ingen tiltak eller risiko er indikert av disse prøvene.
  • Det ble funnet noe fuktskadet treverk nede i en stakekum for overvannsledning. Dette bør fjernes.
  • Det er ikke påfallende funn i spørreundersøkelsen blant barna. Den vanligste plagen var at det er for varmt. Symptomer som kløe/svie, irritasjon i øynene, tørr/kløende hud i hendene og svimmel/ørhet var noe høyere enn referansenivå. Andre symptomer og inneklimaklager var innenfor eller under referansenivå.

For ytterligere informasjon kontakt: Virksomhetsleder skole Eva Jonskås og/eller Kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg 

Eva H. Jonskås                                                         Matilde Risopatron Berg

virksomhetsleder skole                                             kommuneoverlege

Tlf 91699464                                                              Tlf 90982368


Publisert: 12.11.2020 23:17:18
Sist endret: 12.11.2020 23:17