Innhold

Formålet med den kommunale planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Utarbeidelse denne strategien er forankret i Plan og bygningsloven:

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

På denne bakgrunn behandlet Nannestad kommunestyre i sitt møte 03.11.2020 sak PS 94/20 Planstrategi for Nannestad 2020-2023 – Sluttbehandling. 

Vedtak:

1. Planstrategi for Nannestad 2020-2023 vedtas.

2. Disse planprosesser gjennomføres i planperioden:

a) Handlingsplan for Nannestad kommune (tidl. økonomiplan): Skal rulleres årlig i henhold til lovkrav

b) Revidering av kommuneplanens samfunnsdel: Oppstart 2022

c) Kommunedelplaner for områder unntatt rettsvirkning i Maura, Åsgreina og Holter: Arbeid igangsatt

d) Rullering av kommuneplanens arealdel: Oppstart 2022

e) Strategiplan for landbruk: Oppstart 2021

f) Temaplan for hjortevilt: Oppstart 2021

g) Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet: Oppstart 2021

h) Virksomhetsplan Helse oppdateres og inkluderer temaene demens og oppfølging av overlevende etter alvorlig sykdom: Oppstart 2021

i) Temaplan Psykisk helse og rus oppdateres: Oppstart 2021

j) Hovedplan for vann og avløp gjennomgås og oppdateres: Oppstart 2021

k) Overordnet ROS-analyse og Beredskapsplan: Oppstart 2021

l) Strategiplan for mer og bedre læring 2018 – 2021 evalueres og oppdateres 2021.

3. Oppsummeringen av høringsrunden vedlegges og vurderes ved utarbeidelse av de vedtatte planoppgaver.

 

Hans Thue

ordfører


Publisert: 16.11.2020 14:46:04
Sist endret: 16.11.2020 14:46