Innhold

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for massedeponi og senere oppdyrking på Grani gnr/bnr 79/1 og 81/1 i Holter, samt offentlig ettersyn av planprogram for dette planarbeidet. Trykk her for å se forslag til planprogram.

Kartutsnitt

Området er på ca 80 dekar, og er ikke oppdyrket idag. Med tilførsel av rene masser, ønskes det etablert et sammenhengende dyrkbart areal. Det ønskes tilført i størrelsesorden 150.000 m3 masser, hvilket tilsvarer ca 8300 lastebiler, og vil kunne innebære en heving av terrenget med 6-8 m. Anleggsarbeidet på området vil strekke seg over en 4-årsperiode. Adkomst til planområdet vil skje fra fv 120, via Gamle Åsvegen, mens utkjøring planlegges østover via eksisterende gårdsveg til fv120. Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav til konsekvensutredning.

Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet kan innen 20.02.2017 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller oel@p1.no. Kopi av merknadene sendes til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller postmottak@nannestad.kommune.no. Uttalelser / merknader bør struktureres slik at det tydelig fremkommer om merknaden vedrører offentlig ettersyn av planprogrammet eller varsel til oppstart av planarbeid.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen, tlf. 976 91 277, eller epost oel@p1.no

Varslingen er opprinnelig publisert på kommunens tidligere hjemmesider den 06.01.2017.

 


Publisert: 10.02.2017 11:49:05
Sist endret: 10.02.2017 11:49