Innhold

Nordbohus AS varsler på vegne av Nordbohus Romerike AS og iht. PBL § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ramstaddammen, Åsgreina, delfelt BK1, gnr. 92 og bnr. 32 m.fl. Det varsles samtidig om parallell søknad om byggetillatelse.

Kartutsnitt 1

Kartutsnitt 2

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor delfelt BK1. Delfelt BK1 utgjør del av områdeplan for Ramstadåsen (planID 09-05) og det foreligger krav om detaljregulering før feltet kan bygges ut. Utbygger har som hensikt å utnytte området i tråd med de overordnede rammer som er gitt i områdeplanen. Det tas sikte på 14 boenheter. Planarbeidet vil avklare nærmere om bruk, utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, parkering, utearealer mv. Deler av “Barnehagetomt” tas med i planområdet da adkomst til boligområdet og barnehagetomt vil bli felles. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes per e-post til rita.einevoll@nordbohus.no eller per post til Nordbohus AS, Strandveien 43, 7067 Trondheim innen 12.05.17.

Kopi sendes til postmottak@nannestad.kommune.no, evt. i brev til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad.

Etter at frist for merknader er utløpt, vil det i samråd med kommunen bli utarbeidet et planforslag som deretter oversendes kommunen for behandling. Ved utleggelse til offentlig ettersyn vil det igjen bli gitt en ny frist (til naboer/berørte/offentlige myndigheter) for å komme med merknader til det konkrete planforslaget.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet ta kontakt med Nordbohus AS, v/Rita Einevoll på telefon 934 90 300 eller e-post rita.einevoll@nordbohus.no.

 


Publisert: 31.03.2017 15:39:22
Sist endret: 31.03.2017 15:39