Innhold

Øvre Romerike Prosjektering AS varsler på vegne av Strømmen næring AS om oppstart av arbeid med reguleringsplan - detaljregulering for Fjellet, gnr. 26, bnr. 13 m. fl. Dette i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-14. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Kartutsnitt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge konsentrert småhusbebyggelse og/eller blokkbebyggelse. Det foreligger tanker om et sted mellom 25 – 45 boligenheter, og byggehøyde tilsvarende opp mot 3-4 etasjer. Det vurderes adkomst fra Hjortevegen og fra Preståsvegen. Boligtyper og adkomstløsning vil være et sentralt tema i planprosessen.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Arealet er omfattet av reguleringsplan for Preståsen av 1968, og er i denne regulert til offentlig bebyggelse. Boligbebyggelse vil således stride mot gjeldende arealstatus. Planområdet omfatter gnr. 26, bnr. 13 som har et areal på ca. 5,8 daa, og et kommunalt areal ned mot Hjortevegen på ca. 0,45 daa.

Etter at frist for merknader er utløpt, vil det i samråd med kommunen bli utarbeidet et planforslag som deretter oversendes kommunen for behandling. Ved utleggelse til offentlig ettersyn vil det igjen bli gitt en ny frist (til naboer/berørte/offentlige myndigheter) for å komme med merknader til det konkrete planforslaget.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Øvre Romerike Prosjektering AS v/ Andreas Kaarbø på tlf.: 45286101.

Merknader til oppstartvarsel sendes skriftlig innen 04.04.2017 til:

ak@orp.no, evt. i brev til Øvre Romerike Prosjektering, pb. 26, 2051 Jessheim.

Kopi sendes til: postmottak@nannestad.kommune.no, evt. i brev til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad.

 


Publisert: 07.03.2017 15:16:25
Sist endret: 07.03.2017 15:16