Innhold

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for område BK2 Ramstadtunet, som ligger innenfor reguleringsplan for Ramstadåsen i Åsgreina. Eiendommer innenfor planområdet er gnr./bnr. 92/33 og deler av 90/52.

Forslagsstiller er Stjerneklart AS v/ Andreas Wiik. Prosjekterende arkitekt er Anderssen + Fremming AS sivilarkitekter MNAL v/ Gary Parkes. Planarbeidet utføres i samarbeid med Planmaker v/ arkitekt MNAL Andreas Corneliussen. Utbyggingsavtale og behandling av byggesøknad vil eventuelt foregå parallelt med planprosessen.

Kartutsnitt

Planområdet er på 12 daa. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging av 60 – 70 boenheter i form av leiligheter og rekkehus samt tilhørende infrastruktur. Det er planlagt bebyggelse innenfor rammene som gjeldende områdeplan gir, knyttet til utnyttelse, høyder og utforming.

I gjeldende områdeplan for Ramstadåsen, sist vedtatt 27.10.2015, er planområdet regulert til BK2, konsentrert småhusbebyggelse med tillatt %- BYA= 50 %.

Planlagte formål er i tråd med gjeldende områdeplan og planforslaget ansees ikke å falle inn under kriteriene i §4, i forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes til Anderssen + Fremming v/Gary Parkes:

- gp@af-ark.no, eller per post:

- Anderssen + Fremming v/ Gary Parkes: P.b. 556, 2304 Hamar.

Kopi av merknad sendes til Nannestad kommune per mail eller post:

- postmottak@nannestad.kommune.no, eller til

- Teiealleen 31, 2030 Nannestad.

Frist for innspill er 26. juni 2017

Spørsmål kan rettes til Gary Parkes, tel. 62549800 eller Andreas Corneliussen, tel. 96229102.

Alle innspill vil bli kommentert og sammen med utarbeidet planforslag, illustrasjonsplan for planlagt bebyggelse og omfattende planbeskrivelse sendt til Nannestad kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen så lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da igjen bli anledning til å komme med innspill og merknader til planen før videre politisk behandling.

 


Publisert: 01.06.2017 15:21:32
Sist endret: 01.06.2017 15:21