Innhold

Plan23 AS varsler på vegne av BoKlok/Skanska Bolig AS om oppstart av arbeid med detaljregulering for feltene BK1-3 og BB1 på Engelsrudhagen, jf. plan- og bygningslovens § 12-8.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse og konsentrert boligbebyggelse (inntil 250 boenheter) med tilhørende parkering, leke- og uteoppholdsarealer, veier, m.m.

Kartutsnitt

Utbyggingsområdet er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i vedtatt områdereguleringsplan for hele Engelsrudhagen, vedtatt 2014.

Kartutsnitt 2

Feltene BK1-3 er regulert for konsentrert småhusbebyggelse, mens BB1 er regulert for blokkbebyggelse. Adkomst til delfeltene vil bli fra regulert fremtidig hovedvei gjennom området.

Forslagsstiller ser på muligheten av å bygge noen blokker innenfor felt Bk1, som i områdereguleringsplanen er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. De øvrige feltene planlegges med utgangspunkt i områdeplanen.

Det kan bli aktuelt å sende inn forslaget som to separate reguleringsplaner: én for felt Bk1 og én for feltene Bk2, BK3 og BB1.

Varslet planområde er større enn de aktuelle utbyggingsområdene (BK1-3 og BB1). Dette for å ta høyde for nødvendige justeringer som kan dukke opp underveis i planarbeidet. Målsettingen er å levere detaljregulering som begrenser seg til byggeområdene og felles kjørevei ned mellom felt BB1 og BK2.

Utbyggingsområdet utgjøres av deler av gnr./bnr. 26/139, 140 og 47/3, 91. Planområdet er på totalt 72,7 daa, mens de fire utbyggingsområdene samlet er på 44,6 daa.

Planområdet ligger syd for eksisterende boligområde på Preståsen og øst for Nannestad videregående skole. Når det bygges veger, fortau og gang-/sykkelveger i henhold til områdeplanen for Engelsrudhagen vil det bli 6-700 m inn til Nannestad sentrum, med forretninger, service, busstasjon m.m.

Utbyggingsområdet som nå varsles omfatter to moreneplatåer omgitt av ravinedaler og friområder i syd, øst og vest. Utbyggingsområdet er skogkledd mark med mye ung vegetasjon, da deler av området tidligere har vært avskoget. Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.

Det er gang-/sykkelavstand til barnehage og skoler for alle klassetrinn, inklusiv Nannestad videregående skole.

Kollektivtilbud i dag utgjøres av bussrute langs fv.529 Preståsvegen, med Preståsen skole som nærmeste holdeplass.

Det er allerede fremforhandlet en utbyggingsavtale mellom grunneier og kommunen, for Engelsrudhagen, som blir gjeldende også for denne planen.

Innkomne merknader behandles av forslagsstiller, og vil følge saken til administrativ og politisk behandling.

Innspill til planarbeidet sendes til Plan23 AS v/Øyvind Ekker, Åsengata 4C, 0480 Oslo eller oyvind.ekker@plan23.no innen fredag 19. mai 2017.

Kopi sendes til postmottak@nannestad.kommune.no, evt. i brev til Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad.

Etter at frist for merknader er utløpt, vil det i samråd med kommunen bli utarbeidet et planforslag som deretter oversendes kommunen for behandling. Ved utleggelse til offentlig ettersyn vil det igjen bli gitt en ny frist (til naboer/berørte/offentlige myndigheter) for å komme med merknader til det konkrete planforslaget.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet ta kontakt med Plan23 AS på e-post eller telefon 99264277.

 


Publisert: 26.04.2017 09:08:03
Sist endret: 26.04.2017 09:08