Ill.:Vindveggen arkitekter

Dagens kommunehus er bygget på 60-tallet og er ikke tilpasset dagens og framtidas måte å arbeide på.

Nytt tilbygg vil inneholde arealer til politisk ledelse, bibliotek, tannklinikk, barnevern, PPT, forebyggende helse og kommunens administrasjon. Det eksisterende kommunehuset, vil etter ombygging inneholde oppgraderte saler for kultur og møtevirksomhet for kommunestyret, garderober for ansatte og publikum, lagre, lokaler til NAV, helsestasjon, familieteam og kommunens driftsavdeling. Kulturskolens lokaler som ble ferdigstilt i 2018 beholdes i sin nåværende form, men kobles sammen med det nye kommunehuset via et nytt bibliotek.

Det nye tilbygget vil bli sonedelt. Bibliotek, og kafé, med tilhørende vrimleområde er tilknyttet til ny hovedinngang fra nord og vil være det mest sentrale rommet i det nye huset. Her kan publikum oppholde seg mens de venter foran møter og konserter/tilstelninger. Det blir møterom med forskjellige størrelser tilknyttet til dette området og disse kan brukes både av publikum og administrasjon både på dag og kveldstid.

Anleggene utendørs skal oppgraderes mot nord og øst. Ny parkeringsplass blir laget i forlengelsen av parkeringsplassen til ungdomsskolen og grøntarealer opparbeides rundt det nye tilbygget.

Økonomi

Et viktig mål med dette prosjektet er at det skal føre til økt aktivitet og bedre innbyggernes tilknytning til Nannestad sentrum. I tillegg skal oppgradering og eksisterende bygg og nybygg forholde seg til økonomi, størst mulig grad av sambruk og funksjonskrav som forlenger tiden og sikrer best mulig utnyttelse av arealet i bygningene.

Rammen som er sammenlignbar med det som lå i handlingsplanen er kalkulert til ca. 235,5 millioner kroner.

Prosjektet omfatter nå alle virksomheter som i dag er lokalisert i midlertidige lokaler og innleide lokaler hvor det må betales husleie. De årlige kostnadene her er ca. 3,5 millioner kroner og med nytt kommunehus blir disse utgiftene fjernet i tillegg til at KAN-senteret kan flytte tilbake til sine opprinnelige lokaler.

Etter en ny beregning i skisseprosjektet, ligger totalsummen på ca. 278 millioner hvorav ca. 42,4 millioner er utleie med egen finansiering. Av dette skal det lånefinansieres 100 millioner.

Skisser

Vi har lagt ved en del skisser utarbeidet av Vindveggen arkitekter AS, slik at du kan se hvordan det kommer til å se ut:

 

Utvendige skisser.pdf

Landskapsplan.pdf

Oversiktsplan.pdf

Plan 1.pdf

Plan 2.pdf

Plan 3.pdf

Protokoll fra kommunestyre 10. desember


Publisert: 17.12.2019 10:07
Sist endret: 16.11.2022 14:41