Innhold

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

Hvordan søke: Alle offentlige, private og frivillige aktører søker via søknadsportalen på Bufdir sin hjemmeside. Kommunen er direktoratets samarbeidspartner og skal foreta en politisk og administrativ vurdering og rangering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir når søknadsfristen har utløpt.


Publisert: 17.11.2020 13:40:31
Sist endret: 17.11.2020 13:40