Innhold

Fra kl. 00.00 mandag 3. mai gjøres reglene i Covid-19 forskriften paragraf 5c gjeldende for Nannestad. Det er også vedtatt noen forsterkede regler knyttet til treningssentre. Begge deler fremgår av lokal forskrift. I tillegg gjelder nasjonale regler og anbefalinger.  

Det betyr fortsatt strenge smitteverntiltak, men også noen lettelser. Ved konflikt mellom lokale og nasjonale regler, vil det være den strengeste som gjelder. 

Lokal forskrift mot covid-19 i Nannestad

§ 1 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

  1. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

2.Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

3. Museer.

4. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

5. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

§ 2 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 3 Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 4 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 5 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 6 Treningssentre og lignende steder

Treningssentre og lignende steder får opprettholde tilbud til de som er bosatt i kommunen. Det skal være 2 meter avstand mellom utøverne, og det kan ikke være mer enn 20 utøvere inne i lokalet til samme tid. Det skal føres løpende tilsyn med smittevern av tilstedeværende personale, som også står ansvarlige for at tilhørende køer holder seg til nasjonale og lokale regler.

§ 7 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 8 Ikrafttredelse og varighet 

Denne forskriften trer i kraft fra 03. mai 2021 klokken 00.00 og gjelder til klokken 24.00 den 26. mai 2021.

Her finner du oversikt over alle nasjonale regler: Nasjonale tiltak - oversikt over regler og anbefalinger 

Vi må fortsatt sørge for å unngå spredning av smitte

Det er viktig at hver og en av oss gjør det vi selv kan for å unngå spredning av smitte. Vi skal fortsatt gjennomføre de enkle men viktige smittevernreglene, vi skal fortsatt ha færrest mulig nærkontakter, god oversikt over de nærkontaktene vi til enhver tid har og samt begrense vår mobilitet så langt det er mulig.


Publisert: 30.04.2021 18:53:33
Sist endret: 17.05.2021 08:39