Innhold

Kommunestyret kan gi tilskudd til idrettsanlegg og anlegg for kultur eller friluftsliv fra Nannestad kommunes idretts- og kulturanleggsfond, som avsettes av kommunestyret hvert år i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for kommende år. Det settes av et fast årlig beløp til fondet som forutsettes å dekke behovet for kommunal støtte kommende år.

Søknader om kommunalt tilskudd sendes Nannestad kommune for registrering. Søknadene oversendes Nannestad Idrettsråd, eller Nannestad Kulturråd i tilfeller der det søkes om kulturanlegg, som behandler og godkjenner innkomne søknader og setter opp forslag til prioritert liste over fordeling fra fondet. Listen oversendes Nannestad kommune, som gjennom vedtak i kommunestyret vedtar den endelige prioriteringen av hvilke anlegg som skal få kommunalt tilskudd.

Tilskuddsbeløp skal normalt ikke overstige spillemiddelandelen. Tilskudd fra fondet avhenger av tilgang på avsatte midler. Dersom det ikke er nok midler til å dekke årets søknader blir resterende overført til neste års behandling der eldre søknader har prioritet foran nyere. Ubrukte midler overføres til neste år.

Søknader om tilskudd fra idretts- og kulturanleggsfondet tas imot fram til 1. november. 

Se de fullstendig veiledning og prosedyre her


Publisert: 15.10.2019 13:20:35
Sist endret: 15.10.2019 13:20