Effektiv saksbehandling og lave kostnader

Nannestad kommune kommer på 22. plass på Saksbehandling, dette er opp åtte plasser fra i fjor.

- På saksbehandling ser vi at vi er en effektiv kommune. Nannestad kommune er og har lenge vært en av Norges raskest voksende kommuner, en effektiv saksbehandling for plan- og byggesaker er derfor meget viktig og det må hele tiden legges til rette for nybygging. Sier ordfører Hans Thue

Nannestad kommune scorer godt på økonomi og kostnadsnivå. I hovedsak skyldes dette kommunens lave frie inntekter og stram økonomistyring. Kategorien økonomi går blant annet ut på netto driftsresultat, finansutgifter i forhold til brutto inntekter, endringer i disposisjonsfond og finansiering av investeringer.

- På de fleste underkategoriene ligger vi innenfor topp 100 på kommunenivå, og brutto driftsresultat av brutto driftsinntekter siste år, ligger Nannestad som nummer 1. De postene som skiller seg negativt ut innenfor økonomi er endring i disposisjonsfond. Grunnen til at vi ikke får høy score her er at vi allerede har et stort disposisjonsfond, og at endringen fra 2020 til 2021 ikke var så stor som hos noen andre kommuner. I tillegg bruker Nannestad en større del av sine brutto inntekter til å dekke netto finansutgifter. Noe som gir en lavere rangering her, forteller ordføreren.

Forbedringspotensialer

På sektoren barnehage scorer Nannestad kommune lavt på 334 plass, opp 13 plasser fra forrige måling. Nøkkeltallene som det måles på i denne kategorien er blant annet andel barn med barnehageplass, andelen ansatte menn, leke- og oppholdsareal, andel av minoritetsspråklige som går i barnehage og andel ansatte med pedagogisk utdanning. 

- Vi kommer dessverre dårlig ut når det gjelder barnehage. Nannestad har flere ansatte i barnehagene som ikke oppfyller utdanningskravet med andre ord pedagognormen regjeringen innførte i 2018. Dette jobber vi nå aktivt med, og våre ansatte blir gitt mulighet til å ta etterutdanning ved siden av jobb, men det er en omstilling og vil ta noen år og oppfylle denne normen fullt ut, sier kommunedirektør Runar Kristiansen.

Fortsatt stø kurs for å være Romerikes beste bokommune

Kommunebarometeret er en årlig rangering av kommunene med tall hentet fra SSBs Kostra-database for kommunal og statlig rapportering. I tillegg er det hentet tall fra Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning. Siden 2016 hvor Nannestad kom på 155. plass har vi klatret jevnt og trutt oppover og havner altså på 69.plass i årets rapport. Kommunebarometeret som ble publisert i kommunal rapport like etter Agenda Kaupang sin rapport hvor vi kom på en gledelig 11. plass. At de rapportene slår ulikt ut skyldes hvilke tall som er lagt til grunn og hvilke kategorier kommunene er målt på.

- Målinger som denne rapporten gir oss indikatorer på hva vi bør forbedre. Rapporten er viktig for oss for å kunne lære av hverandre og vi som flere andre kommuner har alltid et mål om å bli bedre. Vi holder stø kurs mot målet om å være Romerikes beste bokommune, sier ordfører Hans Thue.

Les hele rapporten - Nannestad kommune

Bildet viser de 12 ulike sektorer og plasseringen for Nannestad kommune


Publisert: 02.09.2022 14:17:57
Sist endret: 02.09.2022 20:26