Innhold

Tap av biologisk mangfold er utpekt som et av vår tids største globale miljøproblemer, og arealendringer er den største trusselen for naturmangfoldet. Dette ønsker Nannestad kommune å bidra til å redusere ved å få opp kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet og videre utøve sin rolle som arealforvalter på en god måte.

Kommunen har deltatt i et nasjonalt pilotprosjekt om å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Pilotprosjektet var initiert av Miljødirektoratet og Nannestad har deltatt som en av ti pilotkommuner i landet. Prosjektet er utført med midler fra Miljødirektoratet.

Planen er utarbeidet som et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i spørsmål knyttet til naturmangfold. Den skal bidra til å løfte naturforvaltningen i kommunen ved at kunnskap om naturmangfold er bedre synlig og tilgjengeliggjort. Planen gir videre ett bedre beslutningsgrunnlag for videre planlegging og utvikling i kommunen. Planen er inndelt i to deler med en kunnskapsdel om naturmangfold, og en handlingsdel med plantemaer, mål og tiltak. Handlingsdelen er inndelt i blant annet raviner, landskap, blågrønn infrastruktur, artsmangfold, kulturlandskap, skog, samt elver, bekker og våtmark.

Som del av prosjektet er det opprettet egne kart om naturmangfold på kommunens nettside. Her kan en få opp kart over blant annet registrerte naturtyper, rødlistede arter, kulturlandskap, miljøregistreringer i skog (MIS) og verneområder i kommunen. Link: www.nannestad.kommune.no/kartportal/ - Søk så videre på kommunekart og kartlag. 

 Kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad 2019-2026. Vedtatt av kommunestyret 26. mars 2019.


Publisert: 23.04.2019 15:33:35
Sist endret: 23.04.2019 15:33