Innhold

 Ordfører Hans Thue i Nannestad er fornøyd med å få på plass samarbeidsavtale mellom politi og kommune.

- Arbeidet med avtalen har gitt oss muligheten til å drøfte felles utfordringer og gir godt grunnlag for videre arbeid. Skepsisen til politireformen settes nå på vent og ressursene brukes på å videreutvikle et allerede etablert samarbeid. Jeg er spesielt glad for fokuset på forebyggende arbeid, fastslår ordfører Thue

Lensmann Karl-Vidar Solberg er godt tilfreds med at det nå er landet en avtale som peker fremover og som gjør at politiet kan møte kommunens behov på en god måte.

- Det er gjennom Nærpolitireformen etablert en sterk og god ramme for det forebyggende arbeidet og samarbeidsavtalen styrker opp under dette. Samarbeidsavtalen er viktig fordi den forplikter begge parter og er med på å sette mål for både forebyggende arbeid og beredskap, understreker lensmannen.

Avtalen mellom politiet og Nannestad kommune regulerer samarbeidet mellom partene på områdene forebygging, beredskap og samfunnssikkerhet i tråd med målet i nærpolitireformen. Gjennom et tettere strategisk samarbeid ønsker partene å være best mulig rustet til å forebygge kriminalitet og møte fremtidige utfordringer.

Nannestad kommune arbeider etter SLT-modellen, som står for «samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak». Sentralt i dette samarbeidet finner vi en SLT-koordinator og en politikontakt som ivaretar oppgavene på tvers av de offentlige etatene.

SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge (0 – 23 år). Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

 


Publisert: 13.02.2019 13:37:06
Sist endret: 13.02.2019 13:37