Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre anleggsområdet på forskriftsmessig måte og varsle nødetater om anleggsarbeid i området. De som blir berørt av arbeidet oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme. 

Praktisk informasjon i anleggsperioden

  • Arbeidstid: Normal arbeidstid er mandag til fredag kl. 7:00-17:00, senest kl. 22:00. Utvidet arbeidstid kan forekomme ved spesielle omstendigheter.
  • Parkering: For å sørge for god trafikkavvikling mens gravearbeidene pågår kan det i perioder bli vanskelig eller umulig å parkere ved enkelte eiendommer. Entreprenør vil sette opp skilt og informere berørte beboere.
  • Støy: Det vil forekomme en del støy og støv fra anleggsmaskiner mens arbeidet pågår. Vi ber om tålmodighet ovenfor de som arbeider slik at arbeidet kan utføres sikkert, raskt og effektivt.
  • Omkjøring: Dersom det skal være behov for å stenge veier for trafikk i anleggsperioden, omkjøring blir skiltet.

God miljømessig og fremtidsrettet sikring av avløp

Nannestad kommune har i Hovedplan for vann og avløp vedtatt etablering av pumpestasjon og avløpsledninger i Øyungsvegen som skal sikre at håndtering av avløp skjer på en god, miljømessig og fremtidsrettet måte.

Bekken fra Harstadtjernet er en del av Leiravassdraget. I henhold til EUs vanndirektiv skal alle vann, elver og bekker ha god økologisk og kjemisk tilstand innen gitte frister. Dagens tilstand er dårlig, og sanering av slamavskillere er en del av arbeidet for å oppnå god tilstand. Gamle slamavskillere tilfredsstiller ikke dagens rensekrav.

Kartutsnitt av området


Publisert: 02.12.2022 13:48:01
Sist endret: 02.12.2022 14:08