Innhold

  • De vil forbli evakuert, foreløpig til 15. januar 2021.NVE/NGI legger opp til å ha klar en endelig anbefaling til da.
  • Evakueringen gjelder de samme 9 husene som opprinnelig ble evakuert.
  • Beslutningen er basert på foreløpige analyser knyttet til boringen og til befaringer i området, senest i formiddag.
  • Vi har sammen med NVE/NGI hatt et møte med de berørte i dag, der de ble gjort kjent med de foreløpige konklusjonene og hva det innebærer for dem.
  • Det er en svært krevende situasjon for de berørte familiene. Vi føler med dem og vil forsøke å følge opp så godt som råd. De som har behov for det, vil fortsatt bli innlosjert på hotell.

Leirbekken er et av svært mange eksempler på hvordan landskapet på Romerikssletta har blitt utformet. Bekkene har gravd seg ned i landskapet siden den tidligere havbunnen ble tørrlagt. Når bekkene har gravd nok, så raser sidene og ravinelandskapet tar form. Denne prosessen er levende også i vår tid, og raset på vestsiden av Leirbekken er et eksempel på dette.

Raset på vestsiden har i seg selv ikke truet bebyggelsen som nå er evakuert. Tvert om har raset ført til at det er mer vekt i bunnen av dalen nå enn før. Vannet som har stuet seg opp bak leirproppen etter raset, øker trykket i dalbunnen ytterligere. Dette er med å stabilisere dalsiden under bebyggelsen. Men en rask nedtapping vil virke negativt.

Det er likevel registrert sprekker i denne østre dalsiden av Leirbekken. Disse kan, om de er i bevegelse, være signaler om at det kan rase ut noe masse også på østsiden. Til man har sikrere data og analyser, opprettholdes derfor evakueringen.

For å skaffe til veie et sikrere datagrunnlag og påfølgende sikrere analyse, vil det bli tatt flere jordprøver og på flere steder. Analysene vil være ferdig til 15. januar 2020. Situasjonen følges også opp med visuell kontroll og målinger av sprekker og vannstand daglig, for å fange opp eventuelle endringer av risikobildet. Kommunen vil stå for dette, i samråd med NVE/NGI.

Vi minner om at området er avsperret av politiet og at vi har iverksatt overvåking og kontroll. Det er potensielt farlig og også derfor strengt forbudt å bevege seg i området.

De berørte som ikke selv har etablert alternative bosteder, vil enn så lenge fortsatt bli innkvartert på hotell.

Jeg må berømme de som nå er evakuert og måten de har taklet denne store utfordringen. Det er en krevende situasjon å havne i, uansett når det måtte skje. Men det er også slik at i jula er hjemmet kanskje viktigere enn noen gang ellers. Det er en høytid for familiesamvær og tradisjoner. Da er det ekstra krevende å måtte forlate hjemmet sitt på kort varsel, og bli avskåret fra hjemlig feiring. Jeg føler sterkt med de som er rammet, og håper at det etter hvert skal bli en normalisert hverdag for dem.

Spørsmål kan rettes til Nannestad kommune ved ordfører Hans Thue, tlf  918 95 723, hans.thue@nannestad.kommune.no  
eller til NVE ved regionssjef Toril Hofshagen, tlf 900 34 244, tho@nve.no

Med vennlig hilsen 

Hans Thue, ordfører
Tlf.: 66 10 50 00       Mobil: 918 95 723
Hans.Thue@Nannestad.kommune.no


Publisert: 23.12.2020 14:38:35
Sist endret: 23.12.2020 14:41