Innhold

Fra og med 16. juni har norske helsemyndigheter åpnet for at koronavaksiner som er godkjent av EMA og satt i utlandet, kan etterregistreres i Norge.

Etterregistreringen kan gjøres av fastlege, av privat helsetjeneste eller av kommunehelsetjenesten.

Norske kommuner er ikke pålagt å tilby etterregistrering til sine innbyggere, men Nannestad og Gjerdrum kommune ønsker å legge til rette for at innbyggere får dette tilbudet av kommunen. Dersom dette skulle bli så ressurskrevende at det oppstår kapasitetsproblemer, må kommunen imidlertid vurdere å trekke tilbudet. Da kan du i så fall få gjort etterregistreringen hos fastlege eller privat helsetjeneste.

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos Nannestad/Gjerdrum kommune?

 • Du må ha koronapass fra landet du har tatt vaksine i.
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.
 • Du trenger ikke forhåndsbestille time, men må møte opp ved teststasjonen i Nannestad i tidsrommet 09.00- 13.30 mandag-fredag. Første dag dette er åpent er mandag 16.08.2021.
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte. Du må ta med og vise frem pass som identifikasjon (inneholdende norsk person-nr eller D-nr) og original dokumentasjon på at du har fått vaksine. Du må levere kopi av både legitimasjonen din og vaksinedokumentasjonen. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.
 • Bor du i en annen kommune enn Nannestad/Gjerdrum, må du henvende deg dit.
 • Nannestad/Gjerdrum kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør.


Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI

 

Post-registration of vaccine taken abroad

From the 16.06.21, the Norwegian health authorities has decided to open up for Corona vaccines (that have been approved by the EMA and received abroad) can be post-registered in Norway.
The post-registration can be done by either a GP, private health service or by the municipal health service.
Norwegian municipalities are not required to offer post-registration to their residents, but Nannestad and Gjerdrum municipalities wants to make it easier for residents to receive this offer from the municipality.
If the event this offer becomes so resource-intensive that capacity problems arise, the municipality must consider withdrawing this offer. However, you can still have your post-registration done with a GP or private health service.

How to post-register an approved Corona vaccine with Nannestad/Gjerdrum municipality?

 • You must have documentation that you have been vaccinated abroad.
 • You must be in Norway when you arrange post-registration of the vaccine.
 • You do not need to book an appointment in advance, but must show up at the test station in Nannestad between the hours of: 13:30-14:30 Monday to Wednesday. Starting on Tuesday 22.06.2021.
 • Post-registration takes place in person. You must bring and present a passport or driver's license. You need to bring with you a copy of both your ID and the vaccine documentation.
 • Documentation MUST contain the identification number, vaccination date and type of vaccine. The documentation should also include the batch number, vaccinators signature or stamp.
 • If your not a resident of Nannestad or Gjerdrum, then you need to contact the municipality were you live.
 • Nannestad/Gjerdrum municipality does not post-register vaccines for people staying abroad. This must be done via a GP or private health care provider.

Publisert: 21.06.2021 17:34:11
Sist endret: 18.08.2021 17:41