Vi opplever at interessen for installering av solcellepanel har økt de siste årene, og byggesaksavdelingen mottar med jevne mellomrom spørsmål og henvendelser fra innbyggere som ønsker å installere solcelleanlegg på garasje eller bolig. Vi ønsker derfor å opplyse om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt.

I byggesaksforskriften SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 4 står følgende:
Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som bygningsteknisk installasjon og er søknadspliktig etter pbl § 20-1 bokstav f. Installering og endring av solenergianlegg i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en enkelt installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.

Installering av enkle solcelleanlegg på garasjer og ene- og tomannsboliger er unntatt søknadsplikt. Installering av solcellepanel på boliger i rekke eller kjede, samt leilighets- og blokkbebyggelse kan utløse søknadsplikten, ta derfor kontakt med kommunen for avklaring. Et slikt tiltak vil i tillegg måtte avklares med styret i sameiet.

Solcellepanel på tak


Publisert: 09.03.2022 13:33:06
Sist endret: 16.11.2022 14:42