Innhold

Det har over en lengre periode vært elg som trekker inn i boligområdene på Preståsen/Prestmosen i Nannestad sentrum. For mange innbyggere er dette et hyggelig besøk, men dessverre er det også innbyggere som opplever utrygghet knyttet til ferdsel i området. Dette gjelder spesielt barn som ferdes i området. Sikkerheten for innbyggerne i kommunen er det viktigste for kommunens vurderinger knyttet til avbøtende tiltak.

 

Foto -  Tom-Are Stølsdokken, innbygger i Nannestad

Det er gjennomført foring nord for boligområdet i regi av fallviltgruppa, men dessverre frister private hagevekster mer og tiltaket har ikke hatt ønsket virkning. Kommunen har via hjemmeside og media gitt anbefalinger om hvordan innbyggere bør opptre i møte med elg for å redusere risiko for angrep med påfølgende skader.

Den siste tids snøfall har bidratt til at elgens fluktmuligheter blir ytterligere redusert langs veger og gangveger i boligområdet, noe som øker risikoen ytterligere. En lengre periode med stadig forstyrrelser av elgene vil tilføre en stressfaktor som også kan utløse aggressiv adferd.

Nannestad kommune har mottatt mange henvendelser fra berørte innbyggere. Fallviltgruppa har hatt spesielt fokus på å følge opp situasjonen og har flere ganger jaget elg vekk fra boligområdet. Det er en elgku med to kalver som vi har fått flest tilbakemeldinger på og som fallviltgruppa har fulgt med særskilt. Det er sannsynlig at dette er et individ som vender tilbake til samme vinterbeite år etter år. På grunn av snøforholdene og tilgang til hagevekster blir dyrene stasjonære tett på og i boligområdet.    

Nannestad kommune kan oppfordre sine innbyggere til å være aktsomme i møte med elg, men vi kan ikke innføre ferdselsforbud i et boligområde. Et avbøtende tiltak kunne vært særskilt tilsyn i området, men med ferdsel fra tidlig morgen til sen kveld ville dette være svært ressurskrevende. Konsekvensene av et ublidt møte mellom elg og mennesker kan i verste fall føre til tap av menneskeliv og dette er av kommunen vurdert som en uakseptabel risiko for innbyggerne i området.

Etter en helhetlig vurdering av igangsatte og mulig avbøtende tiltak har kommunen besluttet at elgkua bør avlives, og av dyrevelferdsmessig grunner må også kalvene avlives. Vurderingen er knyttet til disse enkeltindividene og gir ingen automatikk med hensyn til beslutninger i andre saker. Beslutningen er fattet med hjemmel i Naturmangfoldloven § 18 punkt c, som skal ivareta helse- og sikkerhetshensyn. Beslutningen er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.


Publisert: 19.01.2018 12:52:40
Sist endret: 19.01.2018 12:52