Innhold

På grunn av økende nedbørsintensitet er kapasiteten på de kommunale overvannsledningene i ferd med å bli oppbrukt. Legging av nye ledninger med større kapasitet er kostbart og tar tid å gjennomføre, men vi har startet arbeidet med å skifte ut noen av disse ledningene.

Vi har også fortsatt noen fellesledninger, det vil si der både spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) går i samme ledning. Disse vil snart bli skiftet ut med separate ledninger for spillvann og overvann, men inntil videre må alt slikt felles avløpsvann pumpes helt til renseanlegget ved Gardermoen og kjøres gjennom renseprosessen der. Dette medfører kostnader både til pumping og rensing av det som i utgangspunktet var rent overvann.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, så kommunens kostnader betales av innbyggerne gjennom gebyrer. For å holde kommunens kostnader så lave som mulig, og dermed også gebyrene til innbyggerne, er det ønskelig at de som har muligheter for det kobler fra taknedløp og tar hånd om vannet på egen eiendom. Led det i så fall vekk fra grunnmuren på huset.

(For de som trenger vann til vanning av plen og annet vil det være direkte lønnsomt å ta vare på vannet fra taknedløpet og bruke dette i stedet for å kjøpe vannet gjennom kommunens vannmåler.)


Publisert: 28.11.2017 14:28:01
Sist endret: 28.11.2017 14:28