Innhold

Smittesituasjonen i Nannestad er betydelig bedret den siste måneden. Smittetallene har gått gradvis ned fra 551 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager den 15.04.2021, til å ha ligget stabilt på 158-178 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager siden månedsskiftet april/mai 2021.

Smitteverntiltakene må ifølge smittevernloven til enhver tid være forholdsmessige og hensiktsmessige. Forslagene til endringer er basert på at smittetrykket nå er stabilt lavere enn ved forrige endring. Paragraf 3 foreslås fjernet da full skjenkestopp ikke lenger er forholdsmessig. Paragraf 1 og 4 foreslås fjernet da de i liten grad er tilpasset lokale forhold. De ble innført som et ledd i en gradvis nedtrapping fra regionale tiltak, da det var en ryddig og hensiktsmessig måte å starte en gradvis gjenåpning på.

Ettersom smittesituasjonen i Nannestad nå er stabilisert på et lavere nivå er det naturlig å fortsette en gradvis gjenåpning av samfunnet.

I tillegg gjelder nasjonale regler og anbefalinger.  

Det betyr fortsatt strenge smitteverntiltak, men også noen lettelser. Ved konflikt mellom lokale og nasjonale regler, vil det være den strengeste som gjelder. 

Lokal forskrift mot covid-19 i Nannestad

§ 1 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 2 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

§ 3 Treningssentre og lignende steder

Treningssentre og lignende steder får opprettholde tilbud til de som er bosatt i kommunen. Det skal være 2 meter avstand mellom utøverne, og det kan ikke være mer enn 20 utøvere inne i lokalet til samme tid. Det skal føres løpende tilsyn med smittevern av tilstedeværende personale, som også står ansvarlige for at tilhørende køer holder seg til nasjonale og lokale regler.

§ 4 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 20. mai 2021 klokken 00.00 og gjelder til klokken 24.00 den 11. juni 2021. Samtidig oppheves forskrift 1. mai 2021 nr. 1332 om  smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Nannestad kommune, Viken.


Publisert: 19.05.2021 22:23:41
Sist endret: 25.05.2021 08:46