Innhold

Nannestad kommune framfester i dag totalt ca. 100 tomter til boligformål. Av disse 100 festerne er det 34 som har samme festekontrakt som Rådyrvegen borettslag. Nannestad kommune har stevnet de festerne som klaget på oppreguleringen i 2014 og enkelte festere har betalt ny festeavgift fra 2014 fram til dags dato. De festerne som har samme festekontrakt som Rådyrvegen borettslag er de festekontraktene som ble inngått i perioden 1995-97.

Administrasjonen har ikke myndighet til å bestemme hvordan kommunen skal innrette seg etter dommen i høyesterett. I førstkommende kommunestyre 19. juni vil det derfor bli fremmet en egen sak om disse problemstillingene:

  • Skal alle som har samme festekontrakt som Rådyrvegen borettslag, og har klaget på ny festeavgift, få samme regulering i henhold til KPI?
  • Skal de som har samme festekontrakt som Rådyrvegen borettslag, men ikke har klaget på ny festeavgift, få samme regulering i henhold til KPI?
  • Skal de som har betalt ny festeavgift siden 2014 få tilbakebetalt differansen mellom innbetalt festeavgift og festeavgiften regulert i henhold til KPI?

Den formelle beslutningen ligger i kommunestyret, men administrasjonen har mottatt politiske signaler om at kommunen vil innrette seg etter dommen i høyesterett og trekke stevningen til skjønnsretten for de aktuelle festerne. Alle med samme festekontrakt som Rådyrvegen borettslag, og som klaget på ny festeavgift i 2014, vil derfor få samme vilkår for fastsetting av festeavgift.
Når det gjelder de andre punktene, må administrasjonen utrede de juridiske og økonomiske konsekvensene i saken til kommunestyret. I tillegg til disse relativt objektive konsekvensene vil vi også legge vekt på likebehandling i like kontraktsforhold og etiske forhold knyttet til eventuell tilbakebetaling.

Endelig beslutning knyttet til disse forholdene vil derfor ikke være avklart før etter kommunestyrets behandling 19. juni.

Ny festeavgift fra 2014 – eldre festekontrakter etablert første gangen 1965-66
Nannestad kommune oppregulerte også festeavgiften for to eldre festeområder fra 1. januar 2014. Her har Nannestad kommune stevnet de som påklaget ny festeavgift til skjønnsretten for å få avklart ny festeavgift. Denne saken har vært satt på vent i forhold til avgjørelsen i høyesterett. Det at denne saken ble satt på vent er ikke på grunn av reguleringsmåten – markedsregulering eller KPI. Hvis Nannestad kommune hadde fått medhold i at festeavgiften skulle reguleres etter markedsverdi, ville saken bli sendt tilbake til skjønnsretten for endelig fastsetting av størrelsen på festeavgiften, noe som ville hatt konsekvenser for de andre sakene.

De eldre festekontraktene har klare bestemmelser om at tomteverdien skal legges til grunn ved regulering av festeavgiften. Kommunen vurderer at det her er tvillaust avtalt en markedsregulering, og vi avventer nå tilbakemelding fra skjønnsretten i forhold til videre behandling her.


Publisert: 15.05.2018 13:57:11
Sist endret: 15.05.2018 13:57