Innhold

Formannskapet har i dag, 09.06.21, behandlet og vedtatt Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) med en varighet fra og med 10. juni til og med 15. juli.

Smittesituasjonen i Nannestad er betydelig bedret den siste måneden. Endringene er basert på at smittetrykket nå er stabilt lavere enn ved forrige endring. Lokale Forskrifter må begrunnes i lokal smittesituasjon for å opprettholdes, situasjonen er nå fredelig. 

Smittetallene har gått gradvis ned fra 551 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager den 15.04.2021, til å ha ligget stabilt på 90-120 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager siden midten av mai 2021.

Med en så stabil nedgang i smittetall og økende vaksinasjonsgrad, er det ikke lenger forholdsmessig med påbud om hjemmekontor, strenge restriksjoner på treningssenter og forbud mot organiserte aktiviteter innendørs for voksne over 20 år.

Allikevel anbefales det fortsatt å holde fast ved en gradvis gjenåpning, og beholde lokal forskrift med munnbindplikt fram til en større andel av befolkningen er beskyttet. Dette er et tiltak som i stor grad bidrar til å begrense smittespredning, og det anses som hensiktsmessig og forholdsmessig utfra smittesituasjonen på nåværende tidspunkt.

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) 10. juni 2021,
Nannestad kommune, Viken

§ 1 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på
steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 10. juni 2021 klokken 00.00 og gjelder til klokken 24.00 den
15. juli 2021.
Samtidig oppheves forskrift 19. mai 2021 nr. 1540 om smitteverntiltak for å forebygge
koronasmitte (covid-19), Nannestad kommune, Viken.

Nasjonale regler og anbefalinger

Det er fortsatt nasjonale anbefalinger om å begrense antall nærkontakter og at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor, og befolkningen i Nannestad oppfordres til å følge de nasjonale anbefalingene, selv om de ikke forskriftsfestet lokalt.

Nasjonale regler og anbefalinger 

Det er viktig at vi fortsatt tenker smittevern og at hver og en av oss følger de enkle, men viktige, smittevernrådene som vi nå kjenner så godt til.

  • Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk.
  • Ha lav terskel for å teste deg
  • Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet, eller mistenker at de har vært i nærheten av en smittet bør teste seg.
  • Ta vare på hverandre, på avstand!

Publisert: 09.06.2021 20:37:19
Sist endret: 10.06.2021 09:37