Innhold

Kommunen har gjennom de siste 3 ukene fått flere henvendelser om elg i boligområdene i Maura, både oppe i Holkebylia og nede i Ringduevegen/Skogduevegen. Dette både som følge av snøforholdene oppe i åsen og kuldeperioden vi har vært gjennom. Et forhold er «husvarm» elg som spiser av hagevekster, legger seg til i hagene og slikker salt av biler, et annet problem er at elgen ferdes inne på boligvegene og dermed utgjør en sikkerhetsrisiko for fotgjengere og ikke minst for alle skolebarna som ferdes langs disse vegene. Det har vært episoder hvor skolebarn har måttet passere elgene i vegbanen. Det har heldigvis ikke skjedd noe, men med ville dyr og deres naturlige instinkter, har vi fryktet at flere alvorlige situasjoner kunne oppstå. Dette har også vært avgjørende for kommunens håndtering av saken. 

Vi har gjort forsøk på å lede elgen vekk fra boligområdene ved å etablere foringsplasser i overkant av bebyggelsen i Holkebylia og Lauvåsmarka, samt i skogkanten ved Sørlivegen. Vi har også kjørt opp snøscooterspor mellom foringsplasser oppe i skogen, slik at elgen lettere skulle kunne ta seg fram. Som kjent har dette hjulpet kun i kortere perioder, før elgene har vært tilbake - også etter gjentatte forsøk på å jage elgene til skogs igjen. Elgene spiser og slår seg til ro på foringsplassene for kortere perioder, men trekker likevel tilbake til hagene og boligvegene.

Etter registeringer av elgenes opphold og ferdsel i området gjennom lengre tid, og grundige vurderinger på grunnlag av det, så vi dessverre ingen annen mulighet enn å måtte avlive de to elgkalvene søndag kveld. Når elgkalvene er borte, håper vi at elgkua etter hvert vil trekke seg unna og tilbake i skogen. Elgkua ville uansett i løpet av seinvinteren/våren jage vekk kalvene, før ny kalving er på gang i juni. For øvrig anser vi at avlivningen skjedde under kontrollerte forhold - inn mot et skogområde, og på litt sein kveldstid hvor det var grunn for å anta at få innbyggere var utendørs. Avlivingen anses slik å være gjennomført fullt ut forsvarlig og av erfarne personer med god kunnskap om både hjortevilt og jakt. Vurderingen er knyttet til disse enkeltindividene og gir ingen automatikk med hensyn til beslutninger i andre saker.

Det er mye elg i Nannestad og det tas ut mange dyr gjennom høstens elgjakt. Det hadde vært å håpe at vi kunne spart elgkalvene nå, og latt det vente til høstjakta, men slik situasjonen tilspisset seg var ikke dette ansett forsvarlig.

Et forebyggende tiltak kunne vært ekstra tilsyn i området, men med ferdsel fra tidlig morgen til sen kveld ville dette vært svært ressurskrevende og vi kan ikke innføre ferdselsforbud i et boligområde. Konsekvensene av et ublidt møte mellom elg og mennesker kan i verste fall føre til tap av menneskeliv, og dette er av kommunen vurdert som en uakseptabel risiko for innbyggerne i området. Kommunen oppfordrer derfor sine innbyggere til å være meget forsiktige i møte med elg.

Det er ellers slik at kommunens beslutning er fattet på grunnlag av Naturmangfoldloven § 18, og det er en beslutning som formelt sett ikke kan påklages. Vi har forståelse for at enkelte vil være uenige i kommunens vurderinger og avgjørelse.

NB! Vi må ellers opplyse om at foring av hjortevilt i utgangspunktet er forbudt. Dette i henhold til forskrift om tiltak for å begrense spredning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease). Mattilsynet kan imidlertid under spesielle forhold, og etter egen søknad, tillate nødforing. Mattilsynet har overlatt til kommunen å behandle og vurdere slike søknader, da de anser kommunen å ha den beste lokalkunnskapen. Søknad til kommunen må inneholde karthenvisning, begrunnelse og beskrivelse av hvordan foringen tenkes gjennomført.


Publisert: 16.02.2021 13:38:24
Sist endret: 17.02.2021 15:17