Innhold

Kommunen har søkt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) - via Akershus fylkeskommune - om tilskudd til dette.

Som grunnlag for søknaden om tilskudd har vi kartlagt områder utenfor tettbebyggelsene med svak bredbåndsdekning (utført av Dekningsspesialisten AS). Våren 2019 gjennomførte vi en høring der beboerne i de utvalgte områdene (Engervegen-Ukkestad, Røtterud-Sjonken og Hagamoen-Korslund-Grani) fikk anledning til selv å dokumentere sin dekningssituasjon via applikasjonen Nettfart. Resultatet av testene støttet våre egne dekningsmålinger, og viste at de fleste husstandene i de utvalgte områdene er langt unna det nivået som nå anses som et moderne bredbånd (nedstrøms kapasitet på 50 -100 Mbit/sek).

Nannestad kommune blir nå tildelt tilskuddsmidler på kr 3 millioner, og kommunestyret har stilt det samme beløpet til disposisjon. I denne omgang er det de områdene som er nevnt ovenfor, som midlene vil bli knyttet opp mot. Husstandene må regne med å selv måtte bidra med egenandeler. Hvor høye egenandelene kan bli er det foreløpig for tidlig å si noe om. Bidrag i form av dugnader kan også bli aktuelt. 

Nannestad kommune vil i samarbeid med Akershus fylkeskommune utarbeide et anbudsgrunnlag overfor bredbåndsutbyggere. Tilsvarende blir gjort av de andre 5-6 kommunene som er tildelt tilskudd. Fylkeskommunen vil deretter legge ut et eller flere felles anbud, basert på kommunenes innspill. 

Utfallet av anbudsprosessen kan ventes våren 2020. Etter at beslutning om valg av utbyggere er tatt, kan valgte utbyggere antas å starte opp i løpet av sommeren 2020.

Vi vil presisere at de tekniske løsningene som blir tilbudt og hvem som skal få utføre utbyggingsarbeidene, vil være et resultat av anbudsgrunnlaget og anbudsprosessen. 

Mange har sikkert registrert at Telenor i den senere tid har utført fiberframføring i ulike deler av Nannestad (blant annet i områdene Åsvegen, Gamle Hadelandsveg og langs deler av Rv 120). Disse arbeidene er basert på Telenors egne kommersielle vurderinger, og har ingen kobling til vårt prosjekt.


Publisert: 12.11.2019 09:26:39
Sist endret: 12.11.2019 09:26