Innhold

Nannestad kommune og Anita Orlund har blitt enige om at hun fratrer som rådmann i Nannestad kommune fra 9.7.2020. Beslutningen kommer på bakgrunn av samtaler og en samlet og konkret vurdering.

Orlund ble tilsatt som rådmann for to år siden og har ledet en kommune i svært stor vekst og med krevende oppgaver som følge av dette. Den siste tiden har kommunesektoren vært preget av korona-pandemien med store administrative utfordringer.

Kommunestyret takker for Orlunds innsats.

Anita Orlund fratrer rådmannsfunksjonen nå, og vil først avvikle seks måneder oppsigelsestid og deretter motta etterlønn i seks måneder med avkorting for annen inntekt.

Saken ble behandlet i kommunestyret i dag, der det ble fattet følgende vedtak:

Kommunen har kommet til enighet med Anita Orlund om å avslutte hennes arbeidsforhold som rådmann i Nannestad kommune, hvorpå hun fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Orlund avvikler 6 måneders oppsigelsestid og skal deretter motta etterlønn i 6 måneder med avkortning for annen inntekt.

Kommunestyret godkjenner sluttavtale mellom Nannestad kommune og Anita Orlund, inngått 08. juli 2020 med virkning fra den 9.juli 2020.

Ordfører gis fullmakt til å signere fremforhandlet sluttavtale med Anita Orlund.

Hans Thue                                                                

ordfører                                                                                


Publisert: 09.07.2020 10:27:34
Sist endret: 09.07.2020 10:30